Archiv rubriky: Rozpočet

Zápis z členské schůzky SOČŠ konané dne 19.9.2013 v Růžové

Zápis z členské schůzky SOČŠ konané dne 19.9.2013 v Růžové
Přítomní: dle presenční listiny
Začátek: 10.00 hodin
Konec: 11.20 hodin

Program:
1. Hodnocení práce svazku
2. Hospodaření svazku
3.Různé

Ad1)
Starostové hodnotili práci svazku. Zkonstatovali, že kvůli nedostatku financí nelzer ealizovat investiční projekty ( např. cyklostezky, koupaliště, apod.) V oblasti kultury je uspokojující, že jsou obce informovány navzájem informovány o kulturním dění. Vázne informovanost na stránkách svazku. Dobrá je spolupráce při sportovních akcích.
Opatření : Janov je potřeba zařadit na stránky svazku – zajistí p.Vyoralová

Ad2)
a)Předsedkyně svazku předložila návrh na rozpočtové opatření č.1 SOČŠ – úprava na skutečnost
Usnesení č.6I13
Členové svazku schválili rozpočtové opatření č.1 jednohlasně

b) Předsedkyně komise předložila členům svazku zprávu o kontrole. Zůstatek na účtu 32.924,-Kč
Usnesení č.7I13
Členové svazku vzali na vědomí zprávu revizní komise. jednohlasně

c) Předsedkyně svazku předložila členům ke schválení Prohlášení o změně právní formy MAS Šluknovsko
Usnesení č.8I13
Členové svazku vydali prohlášení , že souhlasí se změnou právní formy MAS Šluknovsko, jejímž je svazek členem, z občanského sdružení na o.p.s. Jednohlasně
d) Starostové hovořili o plánovaných akcích do konce roku
např. rybářská soutěž ,drakiáda, adventní koncerty, rozhledna, Mikuláš apod.

Ověřovatelé: A .Vyoralová,J.Skála

Zapisovatel: H.Křížková

Zápis z členské schůzky SOČŠ konané dne 13. června 2012 v Růžové

Zápis z členské schůzky SOČŠ konané dne 13. června 2012 v Růžové

Přítomní: dle presenční listiny
Začátek: 10.00 hodin
Konec: 11.45 hodin

Program:
1.Hospodaření svazku
2.Různé

Ad1)
a)Předsedkyně svazku předložila členům svazku účetní uzávěrku, rozvahu, výkaz zisků a ztrát atd.(viz příloha)
Usnesení č.4/13
Členové svazku projednaly a schvalují účetní uzávěrku DSO ČŠ sestavenou k 31.12.2012. Jednohlasně schváleno.

b)Předsedkyně svazku předložila členům svazku závěrečný účet Svazku obcí Českého Švýcarska za rok 2012 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky, celkové příjmy 101696,96 Kč a celkové výdaje 134330,00 Kč (příloha č.1)
Usnesení č.5/13
Členové svazku projednaly a schvalují závěrečný účet SOČŠ za rok 2012, včetně zprávy o přezkumu hospodaření svazku. Členové svazku souhlasí s celoročním hospodařením SOČŠ, a to bez výhrad. Jednohlasně schváleno.

Ad2)
a) starostové informovali o plánovaných akcích
b) Letošní letní Sportovní hry svazku se budou konat v Arnolticích
c)hospodaření v lesích

Ověřovatelé: A. Vyoralová, F. Zachula
Zapisovatel: J. Skála

Zápis z členské schůzky SOČŠ konané dne 21.3.2013 v Růžové

Zápis z členské schůzky SOČŠ konané dne 21.3.2013 v Růžové
Přítomní: dle presenční listiny
Začátek: 15.00 hodin
Konec: 16.10 hodin

Program:
1. Odstoupení předsedkyně svazku
2. Volba představitelů
3. Inventarizace
4. Různé

Ad1)
Paní Vendula Hluchá požádala o uvolnění ze své funkce předsedkyně SOČŠ.
Usnesení č.1I13
Členové svazku odvolali na vlastní žádost ke dni 21.3.2013 předsedkyni svazku paní Vendulu Hluchou. Jednohlasně

Ad2)
Po projednání celé situace se členové svazku dohodli na následujícím. Dne 21.3.2013 byli současně s předsedkyní odvoláni ze své funkce také , místopředsedkyně svazku Helena Křížková a členové revizní komise Alena Vyoralová, Ludmila Hluchá a Alena Andělová. Dále proběhla nová volba (viz usnesení). Nově zvolení členové funkci přijali.
Usnesení č.2/13
Členové svazku zvolili za předsedkyni svazku paní Helenu Křížkovou , za místopředsedu svazku Jaroslava Skálu a za členy revizní komise Alenu Vyoralovou, Ludmilu Hluchou a Alenu Andělovou. Jednohlasně

Ad3)
Členové svazku byli seznámeni s inventarizační zprávou za rok 2012
Usnesení č.3/13
Členové svazku vzali na vědomí inventarizační zprávu za rok 2012. Jednohlasně

Ad4)
Starostové hovořili na téma:
– Výše ceny za zpracování LHP 350 -550,-Kč /ha
– Janovský trhák
– změna podpisového vzoru v bance
– dotace MAS

Ověřovatelé: A. Vyoralová,L. Hluchá

Zapisovatel: H. Křížková

Rozpočet

Svazek obcí Českého Švýcarska

Růžová 60, 407 14 p.Arnoltice,

tel-fax:412553102,e-mail :obec.ruzova@atlas.cz

—————————————————————————————————————–

Rozpočetpro rok 2010 – návrh

Příjmy:

Par.Pol.

4121Členský příspěvek 19.000,-

______________________________________________

Celkem 19.000,- Kč

Výdaje:

Par.Pol.

32995021Vedení účtu + účetnictví2.000 ,-

32995901Rezerva na projekty17.000,-

_________________________________________________

Celkem19.000,-Kč

 

 

Rozpočet 2012 – vyvěšeno: 23.11.2011, sejmuto: 9.12.2011

Pozvánka – vyvěšeno: 29.3.2012, sejmuto:13.4.2012

Závěrečný účet 2011 – vyvěšeno:2.4.2012, sejmuto : 18.4.2012