Zápis z členské schůzky SOČŠ konané dne 19.9.2013 v Růžové

Zápis z členské schůzky SOČŠ konané dne 19.9.2013 v Růžové
Přítomní: dle presenční listiny
Začátek: 10.00 hodin
Konec: 11.20 hodin

Program:
1. Hodnocení práce svazku
2. Hospodaření svazku
3.Různé

Ad1)
Starostové hodnotili práci svazku. Zkonstatovali, že kvůli nedostatku financí nelzer ealizovat investiční projekty ( např. cyklostezky, koupaliště, apod.) V oblasti kultury je uspokojující, že jsou obce informovány navzájem informovány o kulturním dění. Vázne informovanost na stránkách svazku. Dobrá je spolupráce při sportovních akcích.
Opatření : Janov je potřeba zařadit na stránky svazku – zajistí p.Vyoralová

Ad2)
a)Předsedkyně svazku předložila návrh na rozpočtové opatření č.1 SOČŠ – úprava na skutečnost
Usnesení č.6I13
Členové svazku schválili rozpočtové opatření č.1 jednohlasně

b) Předsedkyně komise předložila členům svazku zprávu o kontrole. Zůstatek na účtu 32.924,-Kč
Usnesení č.7I13
Členové svazku vzali na vědomí zprávu revizní komise. jednohlasně

c) Předsedkyně svazku předložila členům ke schválení Prohlášení o změně právní formy MAS Šluknovsko
Usnesení č.8I13
Členové svazku vydali prohlášení , že souhlasí se změnou právní formy MAS Šluknovsko, jejímž je svazek členem, z občanského sdružení na o.p.s. Jednohlasně
d) Starostové hovořili o plánovaných akcích do konce roku
např. rybářská soutěž ,drakiáda, adventní koncerty, rozhledna, Mikuláš apod.

Ověřovatelé: A .Vyoralová,J.Skála

Zapisovatel: H.Křížková

Napsat komentář