Zápis z členské schůzky SOČŠ konané dne 13. června 2012 v Růžové

Zápis z členské schůzky SOČŠ konané dne 13. června 2012 v Růžové

Přítomní: dle presenční listiny
Začátek: 10.00 hodin
Konec: 11.45 hodin

Program:
1.Hospodaření svazku
2.Různé

Ad1)
a)Předsedkyně svazku předložila členům svazku účetní uzávěrku, rozvahu, výkaz zisků a ztrát atd.(viz příloha)
Usnesení č.4/13
Členové svazku projednaly a schvalují účetní uzávěrku DSO ČŠ sestavenou k 31.12.2012. Jednohlasně schváleno.

b)Předsedkyně svazku předložila členům svazku závěrečný účet Svazku obcí Českého Švýcarska za rok 2012 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky, celkové příjmy 101696,96 Kč a celkové výdaje 134330,00 Kč (příloha č.1)
Usnesení č.5/13
Členové svazku projednaly a schvalují závěrečný účet SOČŠ za rok 2012, včetně zprávy o přezkumu hospodaření svazku. Členové svazku souhlasí s celoročním hospodařením SOČŠ, a to bez výhrad. Jednohlasně schváleno.

Ad2)
a) starostové informovali o plánovaných akcích
b) Letošní letní Sportovní hry svazku se budou konat v Arnolticích
c)hospodaření v lesích

Ověřovatelé: A. Vyoralová, F. Zachula
Zapisovatel: J. Skála

Napsat komentář