Strategické řízení v obcích DSO České Švýcarsko

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009976
Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OPZ (Operační program Zaměstnanost)
Projekt Strategické řízení v obcích DSO České Švýcarsko byl schválen v rámci výzvy č. 03_17_080 Výzva pro územní samosprávné celky.
Realizátorem projektu je Svazek obcí Českého Švýcarska.
Doba realizace je od 1.2.2019 do 30. 4. 2021 na základě schválené Žádosti o změnu č. 1.
Celkové způsobilé výdaje: 1 370 312,50 Kč

Cílem projektu je v 7 obcích DSO České Švýcarsko posílit a zkvalitnit strategické řízení, posílit schopnost využívat kvalitně zpracované strategie a využít vhodným způsobem rozvojové dokumenty pro kvalitní spolupráci obcí v regionu Českého Švýcarska. Měřitelný výstup:

7 strategií obcí zavedených do systému obcepro.cz
1 ISRÚ
2 rozvojové dokumenty
1 informační cesta

Účelem projektu je optimalizace procesů a postupů v obcích DSO; zefektivnění nakládání s finančními zdroji v obcích; zefektivnění nakládání s lidskými zdroji; posílení využívání kvalitně zpracovaného strategického plánu; naučit představitele obcí tvorbě a hlavně využívání strategických plánů.
Toho můžeme docílit tím, že budeme realizovat tyto aktivity:

  1. Provedeme audit a zhodnotíme rozvojové dokumenty obcí, identifikujeme způsob řízení rozvoje obce. Zpracujeme strategické plány obcí. Strategie vložíme do systému obcepro.cz = KA1, KA2.
  2. Za účasti všech obcí v regionu zpracujeme Integrovanou strategii rozvoje území a plán společných aktivit = KA3.
  3. Na základě identifikace společných projektových aktivit obcí vytvoříme potřebnou dokumentaci a studie = KA4.

Pro CS uspořádáme informační cestu do DSO Frýdlantsko, nositele projektu EVZ – příklady dobré praxe = KA5 (pozn.: realizace KA 5 – infocesty byla na základě schválené Žádosti o změnu č. 1 zrušena a to z důvodu mimořádných opatření ve vazbě na Covid situaci.)