Zápis z členské schůzky SOČŠ konané dne 21.3.2013 v Růžové

Zápis z členské schůzky SOČŠ konané dne 21.3.2013 v Růžové
Přítomní: dle presenční listiny
Začátek: 15.00 hodin
Konec: 16.10 hodin

Program:
1. Odstoupení předsedkyně svazku
2. Volba představitelů
3. Inventarizace
4. Různé

Ad1)
Paní Vendula Hluchá požádala o uvolnění ze své funkce předsedkyně SOČŠ.
Usnesení č.1I13
Členové svazku odvolali na vlastní žádost ke dni 21.3.2013 předsedkyni svazku paní Vendulu Hluchou. Jednohlasně

Ad2)
Po projednání celé situace se členové svazku dohodli na následujícím. Dne 21.3.2013 byli současně s předsedkyní odvoláni ze své funkce také , místopředsedkyně svazku Helena Křížková a členové revizní komise Alena Vyoralová, Ludmila Hluchá a Alena Andělová. Dále proběhla nová volba (viz usnesení). Nově zvolení členové funkci přijali.
Usnesení č.2/13
Členové svazku zvolili za předsedkyni svazku paní Helenu Křížkovou , za místopředsedu svazku Jaroslava Skálu a za členy revizní komise Alenu Vyoralovou, Ludmilu Hluchou a Alenu Andělovou. Jednohlasně

Ad3)
Členové svazku byli seznámeni s inventarizační zprávou za rok 2012
Usnesení č.3/13
Členové svazku vzali na vědomí inventarizační zprávu za rok 2012. Jednohlasně

Ad4)
Starostové hovořili na téma:
– Výše ceny za zpracování LHP 350 -550,-Kč /ha
– Janovský trhák
– změna podpisového vzoru v bance
– dotace MAS

Ověřovatelé: A. Vyoralová,L. Hluchá

Zapisovatel: H. Křížková

Napsat komentář