Archiv pro měsíc: Listopad 2009

Obec Arnoltice

O obci Arnoltice

Arnoltice je obec v severočeském pohraničí přibližně 8 km severovýchodně od města Děčín a 4 km od státní hranice mezi náhorní Bynoveckou rovinou a níže ležícím výběžkem Labských pískovců. Co se týče přesné zeměpisně polohy, leží mezi 50°až 50°15‘ severní šířky a 14°až 15°39’východní délky, 346 metrů nad mořem.

{joomplu:42} {joomplu:43} {joomplu:44}

Obec s 330 obyvateli (2009) má poštu, mateřskou školu, kostel, hřbitov, restauraci a  dva obchody. V obci je řada rekreačních objektů. Spojení s Děčínem zajišťuje pravidelná autobusová linka. Obec leží uprostřed unikátní krajiny Českosaského Švýcarska s typickými pískovcovými skalními masivy, kaňony a převážně jehličnatými lesy.

{joomplu:41} {joomplu:45} {joomplu:46}

Starší historie Arnoltic

Arnoltice se rozkládají na nepříliš úrodné hlinopísčité půdě, proto byl tradiční zdroj obživy – zemědělství – doplňován vedlejší pracovní činností, a to zprvu punčochářstvím, později (zejména v letních měsících) poskytováním služeb turistům – návštěvníkům Českého Švýcarska. Obyvatelé zde byli, vyjma 5 smíšených manželství, výhradně německé národnosti, sestávali z několika tradičních rodových klanů s velmi dlouho historií. Roku 1833 čítaly Arnoltice 603 obyvatel, roku 1910 762 obyvatel a roku 1942 692 obyvatel na 159 domů ze 164 čísel popisných. Původní typické domy se stavěly kombinovaně ze dřeva a z kamene – dřevěné byly obytné místnosti, kamenné(často z pískovce, jenž se těžil v blízkosti obce) pak chodby a chlévy. Střechy se pokrývaly nejprve šindelem, později břidlicí, zdi byly hrázděné. Dominantou obce byl a je pozdně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1756 – 1758, který musel být po ničivém požáru roku 1906 takřka znovu vybudován. Se zásobami vody neměly Arnoltice díky pískovcovému podloží problémy. V samotném centru obce byl zřízen rybník – protipožární opatření. V období sucha sloužila jako zásobárna přírodní nádrž na vršku Arnoltického vrchu (424m), která prý měla stálou hladinu vody po celý rok.

{joomplu:48} {joomplu:49} {joomplu:50}

{joomplu:51} {joomplu:52} {joomplu:53} {joomplu:54} {joomplu:55}

Mapa

{joomplu:47}

Obec Bynovec

Historie obce

Bynovec je původně německá osada “ Rodungssiedlung“, jejíž založení by mělo připadat na období 13.století. Přibližně jako vznik ostatních vsí na vrchovině. Svědčí o tom jednak výhodná poloha obce na staré “ české silnici „, vedoucí z Děčína do Bautzenu, dále blízkost farní obce Arnoltice a rozloha ( původně 12 statků ) a již relativně ranné pojmenování obce  (v roce 1385).

Název “ Binsdorf “ je pravděpodobně odvozeno od křestního jména Albin ( zkráceně Binz ) a přiděleno nejspíš podle zástupce majitele pozemků, který v obci  působil. Dříve předpokládané spojení obecního názvu s jménem pána von Bünau ( “ Bünausdorf “ ) je nesprávné, jelikož tento rod do oblasti děčínska dorazil až v 16. -tém století a Bynovec nikdy neobsadil.

Bynovec spolu se zbytkem obcí vrchoviny patřil staršímu panstvu Schafersteinů. Při dělení statků, roku 1562 došlo k rozdělení, z něhož později vzešlo panství Bynovec a v té podobě roku 1612 bylo připojeno k panství Kamenice ( Kamnitz), pozdějšímu vlastnictví rodu Kinských. Komplexní správu panství Bynovec dokazuje přítomnost polesného ( r.1605 ), purkrabího ( r.1622 ), případně obecního hejtmana ( r. 1625 ).Krátce po zabavení panství v roce 1634 byla obec přiřčena polnímu maršálovi Johanu von Aldringen jako náhrada za jeho užitečné služby proti zaplacení 10 000 kop míšenských a postoupení statků Lipna Velikého a Tuchořic císaři. Ve vlastnictví rodu Clary-Aldringen zůstal Bynovec až do rozpadu zakladatelů panství. Podle Schlegelské kroniky města Benešov ( z 16.-tého století ) Bynovec existoval již od roku 1385. Ovšem písemnosti z té doby nebyly dochovány.

Dle podkladů z roku 1713 bylo v Bynovci 11 hospodářů a 21 stavení ( celkový počet domů tedy 32 ). Obyvatelé se většinou živili nádeničinou, či tkaním látek. Zlepšení přineslo až sjednocení Claryjských majetků po celé vrchovině v roce 1700. Podobně jako výstavba zámku v letech 1703-1709. Od zámku byla tehdy vedena alej a to až ke 4 km vzdáleném Belvederu.

Roku 1790 vyhořela hlavní hospodářská budova. Již zmiňovaný pivovar ( r. 1602 ) byl v provozu až do roku 1910. Dle podkladů z roku 1756 byla produktivita pivovaru 1044 a 1/6 sudu – což je přibližně 2500 hl, v roce 1875 cca 2400 hl. V roce 1883 byl pivovar uzavřen. Na začátku 1.světové války sloužil už bývalý pivovar jako sladovna Claryjského pivovaru “ Turn “ v Teplicích .V roce 1846 byl zbořen zámek po té, co byl poškozen požárem. Na jeho místě byl vystavěn nový panský úřad, v kterém se roku 1850 usídlila Claryjská lesní správa a finanční úřad.Původně se Bynovečtí občané pohřbívali na hřbitově v Arnolticích. Roku 1893 byl založen hřbitov na okraji Bynovce.

Z Bynovce pocházejí :
Florian Ulrich ( *1859,+1937 Wiemer) – královský komorní hudebník v Hanoveru
Florian Stelzig – houslista ve Vídeňské opeře

Současnost

Obec Bynovec leží severovýchodně od Děčína v nadmořských výškách 382,00 – 390 m n. m. v údolí  Bynoveckého potoka. Celé území obce spadá do CHKO Labské pískovce, CHOPAV  Severočeská křída a na východ od obce je přírodní rezervace Čabel. V obci se nachází tři vodní nádrže – rybníky.

Obec Bynovec je členem mikroregionu České Švýčarsko a organizace SESO.

K novodobým tradicím se mohou počítat každoroční akce pro občany jako jsou  “ Vepřové hody „, “ Pálení čarodějnic „, a pro nejmenší “ Dětský den „, “ Velikonoční karneval “ a   „Čertovský rej „.

{joomplu:40}

Více informací:
www.bynovec.cz

Obec Kámen

OBEC

Kámen leží cca 6 km od Děčína a hlavní osou obce je silnice III. třídy 258 57, která se napojuje směrem přes Ludvíkovice na mezinárodní silniční síť I/13. Obec leží v nadmořské výšce zhruba od 335 do 360 m.n.m. Počet obyvatel je 201.

{joomplu:33} {joomplu:34} {joomplu:36}

SLUŽBY

V obci jsou Myslivecká restaurace u Lexů a Country garáž U Supa, které v letním období nabízí i venkovní posezení, prodejna smíšeného zboží a autoopravna. Obec má svůj obecní úřad sídlící v malém domku vedle kulturního domu, se společenským sálem, který je možno pronajímat (svatby, zábavy). V budově obecního úřadu je 2x měsíčně otevřena místní knihovna. Před obecním úřadem je částečně udržované hřiště.

{joomplu:29} {joomplu:37} {joomplu:38}

HISTORIE

Vznik Kámena se připomíná od roku 1720, kdy majiteli – pány Děčínska byli plných 300 let Thunové. Ti založili v roce 1720 u vrchu Heinhüblu osadu Heidenstein, česky Kámen . Název osady vznikl podle „polohy“ a překládá se jenom druhá polovina složeného slova. Jako součást obce Ludvíkovice byla osada Kámen do roku 1980.

Z dlouhodobého přehledu počtu obyvatel vyplývá, že nejvíce obyvatel (téměř 400) dosáhla obec v letech 1869 – 1930. Hlavními faktory ovlivňující snižování počtu obyvatel byl předválečný odsun čechů do vnitrozemí a odsun německého obyvatelstva z tohoto území.

Kronika obce není k dispozici a nepodařilo se vyhledat vhodný archivní materiál, kterým by bylo možné detailněji popsat dějiny obce.

OBECNÍ ÚŘAD

Kámen 40
40713

tel/fax: +420 412 553 312
e-mail: obec.kamen@volny.cz
úřední hodiny: pondělí 13.00-17.00

starosta:
Steiner Karel
místostarosta:
Logajová Bohumila
členové zastupitelstva:
Heřmánková Marie, Hladík Vladimír, Logaj Břetislav,
Nácar Martin, Nácar Stanislav

 

KAMEŇÁČEK

Obec má svůj vlastní zpravodaj Kameňáček, který vychází dle potřeby. Obecní Úřad také nabízí možnost inzerce právě na stránkách Kameňáčku.
Aktuální číslo vždy najdete ve své poštovní schránce.
Pro obec zpracovává pan Karel Suchopár.

Obec Labská stráň

Historie obce Labská Stráň

Místo, kde v současné době leží obec Labská Stráň, patřilo ve 13. století k děčínskému panství. Vystřídali se zde různí majitelé, ale poslední majitel, který tyto pozemky převzal v roce 1934, byl říšský hrabě z Aldrigenu. První osadníci přišli však již ve 14. století. V roce 1643 byla založena první pozemková kniha Labské Stráně. V počátcích osídlení zde byli dřevaři, kteří se usadili v okolí rybníka. Jejich obydlí byla nejprve ze dřeva a rákosí. Později si budovali sruby z kulatiny a někdy používali mazaninu a cihly.

Prvého pojmenování se dostalo nové osadě v roce 1467 a to Zadní nová ves (Hintere  Neu Dorf). Počátkem 16 století, kdy Labská Stráň měla již devět osídlených domů, odpadl přívlastek zadní a zůstalo pojmenování Nová Ves (Neu Dorf). Tento název setrval až do  sedmnáctého století, kdy vzniklo nové pojmenování Nová Ves nad Labskou Strání. Teprve v roce 1720 se poprvé hovoří o Labské Stráni a název zůstal až do dnešní doby.

{joomplu:13} {joomplu:14} {joomplu:15}

Postupným osídlováním se změnil i způsob staveb, kdy se používá kámen a dřevo. V roce 1583 bylo v obci devět domů, v roce 1787 to bylo již 39 domů a 262 obyvatel. V závěru devatenáctého století zde již stálo 110 domů s 572 obyvateli. V roce 1765 bylo zavedeno první očíslování domů v obci.

V letech 1701 až 1711 byla budována vyhlídková terasa na Belvederu. Na ní pracovali trestanci a nevolníci hraběte Clary – Aldrigena. Tato terasa sloužila vrchnosti jako přírodní divadlo. Z šlechtického letohrádku Belveder vedla přímá kočárová cesta z Bynovce, zřetelně vyznačená pískovcovými kvádry, které sloužily vrchnosti k pohodlnějšímu usednutí na koně. Z těchto pískovcových kvádrů je postaven most v Litoměřicích. Kameny ze zdejšího lomu byly posílány na lodních na stavbu chrámu Svatého Víta a také do Drážďan na obrazárnu. Tyto kamenolomy se nacházejí nad Belvederem.

{joomplu:19} {joomplu:28}

V letech 1777 – 1778 pruský král Fridrich II. uložil Labské Stráni výpalné 1 000 zlatých , ale poněvadž obec neměla peníze, pronajala dvě třetiny obecního lesa hřenskému obchodníkovi se dřívím.  Ten výpalné za obec zaplatil a ještě na tom vydělal. V roce 1787 bylo obci přiděleno 15 jiter 1172 sáhů lesa k proměně na půdu zemědělskou. Hlavní obživou v té době bylo pěstování drobného hospodářského zvířectva.

V roce 1884 byla opět upravena stezka z Labské Stráně do Dolního Gruntu (Žlebu) a nazývala se mlýnská pěšina. Tato stezka byla hojně využívaná místními lidmi.

{joomplu:17} {joomplu:21}

První silnice z Labské Stráně vedla do Arnoltic a byla postavena v roce 1907. Náklady na vybudování silnice byly 18 342 Kč.

První autobusová linka Labská Stráň – Děčín, byla zřízena až v roce 1929 a autobus poprvé vyjel 16. prosince a jezdil jednou denně.

Severozápadním směrem od Labské Stráně, na samém vrcholu skalních masívů, strmě spadajících k Labi, můžete narazit na osamělé betonové pevnosti. V zarostlém lese působí pochmurně a tajuplně. Slepé oči jejich střílen stále střeží silnici a železniční trať. Jejich mohutné železobetonové stěny obrůstá mech. Jsou to němí svědkové temné minulosti naší země a dodnes vzbuzují respekt.

{joomplu:24} {joomplu:16} {joomplu:23}

znak_ludvikovice

Obec Ludvíkovice

znak_ludvikovice

OBEC LUDVÍKOVICE

oficiální stránky obce: http://www.ou-ludvikovice.cz/

Obec Ludvíkovice se nachází v Ústeckém kraji, necelé 4 km od Děčína (bývalé okresní město) směrem na Liberec. Obec leží celá v CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří.

Území obce leží v okrajové poloze CHKO České Středohoří a CHKO Labské pískovce. Hranici mezi těmito CHKO tvoří silnice I/13. Větší část území obce leží v CHKO Labské pískovce.

CHKO České středohoří je svojí rozlohou jednou znejvětších chráněných krajinných oblastí v republice. Ve značné výškové členitosti v teplé a poměrně suché oblasti se vytvořila velice rozmanitá rostlinná a živočišná společenstva, dochovaly se zde na řadě míst zbytky původní vegetace.

CHKO Labské pískovce je atraktivní území s velkým množstvím skalnatých útvarů vzniklých erozivní činností vody a větru na pískovcovém podloží. Vegetační kry tnení tak bohatý jako v Českém středohoří, na pískovcových hřbetech se vyskytují zbytky původních borových porostů a některé chráněné rostliny (např. rojovník bahenní).

Reliéf CHKO se vyznačuje značnými výškovými rozdíly, střídáním plošin s hlubokými údolími, která mají často charakter kaňonů nebo soutěsek se svislými stěnami. Údol ísledují většinou směry puklin neboz lomových linií.

Území obce tvoří jednu z bran do oblasti národního parku České švýcarsko, na který je soustředěn turistický zájem,  tak jako na Labské pískovce, a   Růžovskou pahorkatinu. Hlavní význam má v této oblasti především krátkodobá letní rekreace s mezinárodním významem (turisté z Německa).

Rozloha obce: 948 ha.

Nadmořská výška v zastavěné části: 270-330 m n. m.

Počet obyvatel k 1. 1. 2006: 775

Obcí protéká málo vodnatý Loubský potok, jehož levostranným přítokem je Ludvíkovický potok, na němž je vybudován rybníko rozloze 0,6 ha, místně nazývaný “ Hráz „.

 

obec
Obec Ludvíkovice

 

Nejvyšší počet obyvatel (cca 1100) měla obec kolem roku 1930.V období 1930-1990 počet obyvatel významně poklesl. Od roku 1992  (po osamostatnění obce od městaDěčína), kdy v obci žilo cca 620 obyvatel, tento počet každoročně stoupá. Jedním z faktorů ovlivňujících rozvoj obce je zvýšený zájem o výstavbu nových rodinných domů, který se projevuje zejména v posledních letech.

 

cyklotrasa-Decin-Decin

Cyklotrasa Děčín – Děčín

 

Území obce je v krajině poměrně jasně vymezeno – ze západu je ohraničeno tokem Labe a nad ním se vypínajícím Růžovým hřebenem (pískovcové skály) se souvislým lesním porostem a vrcholem Růžová vyhlídka (432 m n.m.), na severu se zvedá terén ke Kámenskému vrchu (432 m n.m.). Na východě území stoupá k zalesněnému Popovičskému vrchu (527 m n.m.) a na jihovýchodě k Sokolímu vrchu (506 m n.m.), kde byla roku 2004 otevřena nová rozhledna. Oba tyto vrcholy se vypínají nad okolní krajinu těsně za hranicemi obce na sousedních katastrálních územích. Krajina kolem obce je jako stvořena pro krásné vycházky do přírody (viz okolí obce ).

 

urad_let
Letecký snímek

Obecni_urad
Obecní úřad

 

 

 

Ubytování

Obec Růžová

Penzion Nový Svět
Růžová 230
Kapacita: 12 lůžek
e-mail: penzion@ruzova-novysvet.cz
Telefon: 777 82 71 19
www.ruzova-novysvet.cz
Zajímavosti: stylová úprava penzionu

ubytovani_novy_svet

Pension U Stehlíků
Růžová 68
Telefon: 412 553 109
www.pensionustehliku.cz
Kapacita: 40 lůžek

ubytovani_stehlikovi

Penzion AROSA
Růžová 298
Telefon: 602 193 293
www.arosa.cz
Kapacita: 12 lůžek

ubytovani_arosa

Bungalov v Českém Švýcarsku
Růžová 232
Telefon: 412 533 063, 737 920 135
www.sweb.cz/vojtabungalov
Kapacita: 7 lůžek

ubytovani_bungalov

Ubytování Restaurace U kostela
Růžová 30
Kapacita: 14 lůžek
www.ruzova-ukostela.cz
Telefon: 412 512 292
Zajímavosti: bowling

ubytovani_u_kostela